سفارش تبلیغ
صبا ویژن
خداوند ـ عزّوجلّ ـ، آزرمگین و پوشیده رادوست دارد . پس هرکس از شما غسل کرد، خود را بپوشاند . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]
 
یکشنبه 87 آذر 17 , ساعت 4:21 عصر
مهندس علی رضایی
نکات حائز اهمیت در تغذیه نیمچه های تخمگذار در دوره رشد:
1- پرورش پولت خوب یکی از مهمترین بخشهای صنعت مرغداری است.
2- کیفیت یک پرنده درآغاز تولید،اثرتعیین کننده ای برچگونگی سودآوری آن طی دوره تخمگذاری دارد.
3- برای داشتن پرنده های سالم و پر تولید باید به تغذیه آنها در دوره رشد توجه خاصی مبذول شود. 4- اشتباهاتی که در مرحله رشد بروز می نمایند، در دوره تخمگذاری قابل جبران و تصحیح نیستند. 
1- روشهای مدیریت : 
بسته به شرایط پرورش و روش مدیریت ،در فرمول غذایی و روش تغذیه تغییراتی ایجاد می کنند. مثالهای بارزی از این نمونه را در تفاوت میزان انرژی جیره پرندگان روی بستر پوشال و پرندگان درون قفس می تواند مشاهده کرد . چون پرندگان فعالیت کمتری در قفس دارند نیاز آنها به انرژی نیز کمتر از پرندگان است که روی بستر پرورش می یابند.
2- تغذیه با جیره نا متعادل :
1- برای تاخیر شروع تخمگذاری ،تغذیه با جیره های متفاوت نا متعادل را پیشنهاد می کنند .
2-جیره های باید بالا ،بالیزین کم با پروتئین کم،جیره تمام ذرت و غیره در این موارد بکار می روند . 
3- بعضی از این جیره ها را می توان به طور آزاد و بعضی را نیز بایستی بصورت کنترل شده در اختیار گله گذاشت. 
3- مدیریت تغذیه :
1- وقتی دان به طور دائم در اختیار گله قرار می گیرد، هر سویه ای از مرغان تخمگذار بسته به توان ژنتیکی خود به میزان معینی رشد کرده ودر وزن خاصی به بلوغ جنسی می رسد . 
2- با این روش ممکن است به وزن دلخواه در زمان بلوغ جنسی دست نیابند و توان ژنتیکی با وزن مناسب مطابقت نداشته باشد . 
3- فقط به وسیله کنترل غذائی دقیق درطی دوره رشد،وزن مناسب درزمان بلوغ جنسی بدست می آید. 4- پرندگان این توان را دارند که میزان مصرف غذایشان را با مقدار کالری مورد نیاز بدن کنترل کنند ، ولی این مکانیزم خیلی دقیق نیست و پرنده نمی تواند تمام تغییرات محیطی ، استرسها و غیره را که با 
آنها مواجه می شود جبران کند.
4- میزان رشد در 6 هفته اول:
باتوجه به درصد افزایش در پایان هفته های اول زندگی ،سریعترین افزایش وزن در سنین جوانی جوجه ها رخ می دهد.
همانطورکه می دانیدبا افزایش سن،افزایش هفتگی وزن کندتر می شود . وزن پولتهای عموما چنین می باشد:
1- در 6 هفتگی به 45/0 کیلو گرم .
2- در 12 هفتگی به 90/0 کیلو گرم .
3- در 20 هفتگی به 350 /1 کیلو گرم .

5- مصرف دان :
*مصرف دان در طی هفته های اول زندگی بسته به:
1- سویه پرنده
2- میزان انرژی جیره.
3- درجه حرارت و فاکتورهای متعدد دیگر متفاوت است.لیست کل یادداشت های این وبلاگ